Od 17. 7. - 21. 7. se objednávky budou vyřizovat až po festivale. Děkujeme za pochopení.

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Colour Production spol. s r.o.

IČ: 25830210

DIČ: CZ25830210

se sídlem: Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 19967/KSOS

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) obchodní společnosti Colour Production spol. s r.o., IČ: 25830210, se sídlem Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 19967/KSOS (dále též „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.colours.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále též „webové rozhraní obchodu“). Tyto VOP platí i pro uzavírání kupní smlouvy jiným způsobem než přes internetový obchod prodávajícího (například emailem, telefonicky nebo osobně v provozovně prodávajícího), zejména jejich čl. IV. až XI. a přiměřeně jejich ostatní ustanovení.
 2. VOP dále mimo jiné upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.colours.cz (dále též „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň vyslovuje souhlas s VOP a potvrzuje, že se s aktuálním zněním VOP seznámil.
 5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Vždy je však povinen aktuální znění zveřejnit na internetové adrese www.colours.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, jinak se má za to, že uživatelský účet využil sám a je z takového jednání zavázán.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající vynaloží patřičné úsilí, aby tato nezbytná údržba pokud možno neprobíhala v pracovních dnech v době mezi 9.00 a 17.00 hod. 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (není-li výslovně uvedeno jinak). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. s množstevní slevou). Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné. Nejedná se o nabídku učiněnou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží ani toto své rozhodnutí jakkoli odůvodňovat.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. Pro doručení zboží mimo území České republiky mohou být mezi prodávajícím a kupujícím sjednány jiné podmínky.
 3. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 5. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, přičemž v košíku lze měnit počet kusů objednávaného zboží a obsah elektronického košíku může kupující po dobu 24 hodin uložit a k nákupu se následně vrátit),
 6. je-li zboží objednáváno bez registrace, tak údaje potřebné pro dodání zboží,
 7. zvoleném způsobu úhrady, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 8. informace o nákladech spojených s dodáním zboží a lhůtě dodání zboží (dále společně jen též jako „objednávka“). Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko označené „Závazně objednat s povinností platby“, přičemž odesláním objednání není uzavřena kupní smlouva.
 9. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající zpravidla neprodleně (nejpozději do konce následujícího pracovního dne) po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, popř. v odůvodněných případech telefonicky, a to na telefon či adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).
 10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a způsobu jejího objednání požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, a to prostřednictvím webového rozhraní, elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího nebo jiným vhodným způsobem vzhledem ke způsobu objednání zboží u prodávajícího (např. ústně při osobním jednání).
 12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména (nikoli však výlučně) s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, všeobecné obchodní podmínky prodávajícího nebo obecně závazný právní předpis.
 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž užívání webového rozhraní obchodu nevyžaduje vynaložení žádných zvláštních nákladů nad rámec nákladů na běžné užití uvedených komunikačních prostředků, sjednaných mezi kupujícím a jeho poskytovatelem. 
 14. Uzavřená kupní smlouva včetně znění VOP, které se k ní vztahují, jsou uchovávány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 2. bezhotovostně platební kartou na účet uvedený prodávajícím (dále též „účet prodávajícího“)
 3. bezhotovostně převodem na účet uvedený prodávajícím (dále též „účet prodávajícího“).
 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, je-li mu sdělen či znám. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 6. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním/dodáním zboží kupujícímu.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu), jež bude mít náležitosti dané zvláštním právním předpisem. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu kdykoli v době od potvrzení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, a to v elektronické či listinné podobě a zašle jej na elektronickou či korespondenční (dodací) adresu kupujícího anebo jej předá kupujícímu při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se týká podnikatelské činnosti kupujícího nebo kterou kupující uzavírá v rámci svého samostatného výkonu povolání, použijí se pro odstoupení od kupní smlouvy ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“).
 2. V případě, že kupující uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, jež se netýká podnikatelské činnosti kupujícího nebo jeho samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“), řídí se odstoupení od kupní smlouvy těmito VOP prodávajícího a ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku.
 3. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tj. mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. 3. či o jiný případ, kdy nelze v souladu s obecnými právními předpisy od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, od smlouvy, jejímž předmětem plnění je několik druhů zboží nebo dodání několika částí do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a od smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží do 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy je účinné, je-li oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, od převzetí poslední dodávky zboží, příp. ode dne převzetí první dodávky zboží zasláno spotřebitelem v písemné podobě na adresu sídla prodávajícího či na zveřejněnou adresu elektronické pošty prodávajícího. K odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn použít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto VOP a který je dostupný na webové stránce.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, není-li právními předpisy stanoveno jinak a práva a povinnosti stran v rozsahu účinků odstoupení od smlouvy zanikají. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží (ohledně něhož došlo ke zrušení kupní smlouvy), a to do 14 pracovních dnů ode dne, v němž byl projev odstoupení doručen prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li prodávajícímu přepravováno, musí být též náležitě zabaleno a ochráněno před vznikem škody.
 6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve, než prodávající obdrží od spotřebitele zboží vrácené dle čl. V odst. 5 VOP, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Zvolil-li spotřebitel v rámci objednávky jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí mu prodávající náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, nabízenému v době uzavření kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za nejlevnější způsob dodání zboží ve smyslu předchozí věty se nepovažuje osobní odběr zdarma v provozovně prodávajícího, přestože jej prodávající v době uzavření kupní smlouvy nabízel. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti, pokud se na tom s kupujícím dohodl. Za účelem splnění povinností prodávajícího uvedených v tomto článku je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.
 7. Kupující bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného zboží, k němuž došlo v důsledku použití zboží jinak, než je nutné k seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností (zejména v důsledku poškození nad míru opotřebení vzniklého v souladu s mírou použití dle této věty). Zjistí-li prodávající, že došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží, za něž kupující odpovídá ve smyslu předchozí věty, je oprávněn svůj nárok na náhradu škody takto vzniklé jednostranně započíst na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATBA 

 1. Není-li v rámci objednávky kupujícímu poskytnuta možnost volby způsobu doručení zboží, určuje působ dodání zboží prodávající, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Volba nabízeného způsobu dodání zboží v rámci objednávky není považována za individuální požadavek kupujícího ve smyslu předchozí věty.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží, jakož i samotné zboží a jeho stav a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl při převzetí od přepravce porušen. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího. Vydá-li prodávající tyto dodací podmínky, je s nimi kupující seznámen v rámci objednávky před jejím odesláním. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost výslovně uvedené na obalu, přiložené k návodu věci nebo uvedené v reklamě na dané zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1919 a násl. a ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v množství, míře nebo hmotnosti, odpovídajícím kupní smlouvě a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Ustanovení tohoto čl. VII odst. 2 písm. a) a c) se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v takto stanovené lhůtě (dále jen "záruka za jakost").

7. Při uplatňování práva z odpovědnosti za vady je nutné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a o dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány anebo jiným dostatečným způsobem prokázal koupi předmětného zboží u prodávajícího. Zboží, které nevykazuje zjevnou výrobní závadu, může být prodávajícím odesláno k otestování (prověření vady a její příčiny). Reklamační řízení u prodávajícího nesmí přesáhnout dobu 30 dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

8. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční lhůtě.

9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně práva vyplývajícího ze záruky za jakost, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Colour Production spol. s r.o., Bukovanského 11, 710 00 
Ostrava - Slezská Ostrava. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

10. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

11. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

12. namísto odstranění vady může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 10 výše

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

13. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu předchozího odst. 11); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc, nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

15. Po marném uplynutí lhůty podle předchozího odstavce může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

16. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

17. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením a umožňuje jeho řádné fungování.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

XI. DORUČOVÁNÍ 

 1. Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li těmito VOP upraveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
 3. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
 4. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 5. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 6. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

XII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Pokud se v případě sporu nedohodnou prodávající a kupující na jeho vyřešení sami, má kupující právo obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz, kde jsou mj. uvedeny postupy, náležitosti návrhu, podmínky a jiné související skutečnosti týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jež rámcově upravuje zákon o ochraně spotřebitele.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Přistoupením na tyto VOP na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 2. Aktuální a platné znění VOP musí být umístěno na webové stránce prodávajícího a musí být k dispozici též v sídle (na provozovně) prodávajícího.

Příloha: vzorový formulář odstoupení od smlouvy

V Praze dne 23. 5. 2023